首页 音乐百分百 Music Video 九天排行 闪酷一族 娱乐新闻 唱片封套
华人音乐   欧美音乐   日韩音乐   影视原声   动漫游戏   别类珍藏  
华语流行
 男歌星 女歌星
 乐队组合 精选合辑
欧美劲爆
 男歌星 女歌星
 乐队组合 精选合辑
韩日来风
 男歌星 女歌星
 乐队组合 精选合辑
影视原声
游戏动漫
> 华人音乐 > 男歌手
(按歌手姓名拼音首字母检索)
 
0-9 
东山少爷(东山少爷)
阿穆隆(A Mu Long)阿沁(阿沁)安琥(安琥)
阿龙正罡(Andy)阿华(A-hua)阿振(A Zheng)
阿爆(a paul)阿弟(a di)安少宇(安少宇)
阿信_陈信宏(陈信宏)阿褔(A-FU)阿吉仔(阿吉仔)
阿宝(阿宝)阿木(A-Mu)艾尔肯(ARKEN)
阿杜(A-Du)阿贵(A Gui)阿弟仔(A Di Zai)
陈庆祥(阿牛)(Chen, Ching H
Bird ThongChai(Bird ThongC毕国勇(Bi Guoyong)布仁巴雅尔(布仁巴雅尔)
Bjack(Bjack)鲍比达(Pao, Pi Ta)
陈楚生(Chen Chu Sheng)蔡俊威(蔡俊威)苍茫(Cang Mang)
陈柏宇(陈柏宇)陈兴(Cheng Xing)陈少云(Chen Shao Yun)
蔡晓恩(Cai Xiao En)陈浩峰(Chen Haofeng)蔡旻佑(Evan Yo)
陈辉权(Freeking)陈刚(陈刚)陈纪匡(Ray)
陈见明(Roland Tan)陈扬杰(陈扬杰)陈奕(陈奕)
陈仁丰(陈仁丰)蔡镇泽(Cai Zhen Zhe)陈雨霈(Chan, Yue Pui)
侧田(Justin Lo)程诺(程诺)陈旭(Chen Xu)
陈星(Chen Xing)陈龙(Johnny Chen)陈坤(陈坤)
陈明章(陈明章)蔡蓝钦(蔡蓝钦)曹格(曹格)
陈冠宇(Chen, Eric)陈浩民(Chan, Ho Man Benny)陈辉阳(Chan Fai Young)
陈司翰(Chan,Si Hon)蔡小虎(Tsai, Hsiao Hu)陈冠希(Chen Edison)
蔡枫华(Choi, Fung Wah Ken)陈志朋(Chen Zhi Pen)陈建年(Chen, Chien Nien)
陈奕迅(Eason)蔡国权(Choi, Kowk Kuen Ter成龙(Jackie Chan)
陈百强(Danny)陈晓东(Daniel Chan)陈小春(Chan, Siu Chun Jord
陈升(Bobby Chen)崔健(Cui Jian)
丁广泉(Ding Guang Quan)杜冲(Du Chong)杜汶泽(杜汶泽)
丁汀(丁汀)刁寒(刁寒)东方骏(东方骏)
丁咚(丁咚)DJ Point(DJ Point)东来东往(Danny)
刀郎(Daolang)戴军(Dai Jun)佟大为(佟大为)
大支(大支)邓建明(Tang Kin Ming, JoeyDJ Tommy(DJ Tommy)
邓健泓(Patrick Tang)窦智孔(Dou Zhi Kong)丁子峻(Ting Allen)
迪克牛仔(Dick and Cowboy)杜德伟(Alex)窦唯(Tou, Wei)
恩炀(En yang)
范海洲(范海洲)冯磊(Fen Lei)方大同(Khalil Fong)
FUNCK(FUNCK)方迪(fangdi)范野(Fan Ye)
范逸臣(Fan Van)费玉清(Fei Yu Qing)方力申(Alex Fong )
费翔(Kris Phillips)
郭彪(Guo Biao)耿宁(Geng Ning)高明瀚(Gao Ming Hang)
刚泽斌(Gang Zhe Bing)郭德纲(Guo De Gan)关怀(Guang Huai)
管维嘉(管维嘉)Garou(Garou)高潮乐队(高潮乐队)
关楚耀(关楚耀)郭力行(Kwok Lik Hang)苟伟(苟伟)
关智斌(Kenny Kwan)郭伟亮(Eric Kwok)郭品超(Irons)
高林生(Gao Lin Sheng)郭虔哲(Kenneth kuo)郭小霖(Kwok Siu Lam)
关正杰(关正杰)郭子(Guo Zi)恭硕良(Kung, Shuo Liang Ju
光良(Kong Leung)关德辉(Kwan, Tak Fai)古天乐(Koo, Tin Lok Louis)
高山峰(Gao Shan Feng)古皓(Gu Hao)高明骏(Gao, Ming Chun)
郭富城(Aaron Kwok)古巨基(Leo Koo)高晓松(Gao Xiao Song)
浩瀚(Hao Hang)荒山亮(荒山亮)黄晓明(黄晓明)
海鸣威(海鸣威)胡清蓝(Hu Qing Lan)红布条(红布条)
何杰(He Jie)胡佳琛(Lions)黄建为(Huang Jian Wei)
侯宝林(Hou Bao Lin)黄俊源(John)何敏(He Ming)
侯旭(Hou Xu)胡白(Ivan)胡元恺(胡元恺)
黄祺铭(黄祺铭)洪一平(洪一平)韩寒(韩寒)
胡歌(Hu Ge)黄烈传(黄烈传)洪俊扬(洪俊扬)
何志健(何志健)黄仲昆(Wong Chong Kwan)霍健华(Huo Jian Hua, Walla
胡力(胡力)胡德夫(Hu De Fu)黄学新(Huang Xue Xin)
霍建华(Huo Jian Hua, Walla黄阅(Huang Yue)黑龙(黑龙)
黄义达(YiDA HUANG)胡瓜(胡瓜)何炅(Heta)
黄维德(Huang Wei De)黄鹤翔(huang he xiang)黄征(Huang Zhen)
黄家强(Wong Ka Keung)胡彦斌(Hu Yan Bin)黄沾(黄沾)
黄秋生(Wong, Chau Sang Ant哈狗帮(MC Hot Dog)黄贯中(Paul Wong)
黄中原(Huang Zhong Yuan)胡兵(Hu Bin)黄立行(Stanley Huang)
胡诺言(Wu, Nok Yin Jack)黄大炜(Huang, Ta Wei David黄国伦(Huang, Kuo Lun)
黄子华(Wong, Chi Wah Dayo)黄凯芹(Wong, Hoi Kan Chris黄耀明(Anthony)
何润东(Peter Ho)黄舒骏(Huang, Shu Chun)黄品源(Huang, Pin Yuan)
何勇(He Yong)
吉杰(Ji Jie)季忠平(Ji Zhong Ping)吉狄康帅(Ji Di Kang Shuai)
江俐奇(Jiang Li Qi)姜玉阳(Jiang Yu Yang)金木一(金木一)
贾翔涛(wenny)姜木(Jiang Mu)几米(ji mi)
姜育恒(Jiang, Yu Heng)
柯有伦(柯有伦)孔令奇(Kung, Jeffrey)康康(Xiao Ming Kan)
小黑_柯受良(Kor, Shou Lian
刘明峰(Liu Ming Feng)陆虎(Lu Hu)廖昌永(Liao Chan Yong)
李俊杰(Victor)刘一喆(Liu Yi Zhe)卢广仲(卢广仲)
刘中意(刘中意)林承光(Ling Chen Guan)李晓杰(Li Xiao Jie)
林木(Ling Mu)刘一(Paul Lau)林锋(Lin Feng)
李玮(Li Wei)黎升铭(Christopher Lay)郎朗(Lang lang)
栗锦(Li Jin)罗宾(罗宾)李成(李成)
李萌(李萌)林剑衡(林剑衡)李凯年(李凯年)
刘可(刘可)刘家昌(刘家昌)梁佑诚(梁佑诚)
林圣男(林圣男)林宇中(林宇中)吕建中(Tank)
刘刚(刘刚)李加靓(李加靓)刘畊宏(Will Liu)
刘日曦(Lau Yat Hei, Alex)雷龙(雷龙)李岗霖(Alex Lee)
龙喆一(龙喆一)李吉汉(Daniel Lee)老猫(老猫)
林健辉(林健辉)李小沛(李小沛)刘三藏(刘三藏)
李玖哲(Nick Lee)林志斌(CHIH PING LIN)零峰(Feng Ling)
李龙基(LUNG KEE LEE)雷有辉(Lui Yau Fai)立威廉(Leon Jay Williams)
李永昌(Li Yong Chang)刘嘉亮(亮亮)梁弘志(梁弘志)
李炳辰(Peter Leo)蓝奕邦(Nan Yik Pong)廖伟力(William)
吕飞(Lv Fei)罗志祥(Law Chi Cheung)梁家辉(Tony Leung )
雷亮(Lei Liang)李健(Li Jian)林佑威(Lin You Wei)
陆毅(lu yi)林俊杰(Lin Jun Jie)林一峰(Yi Fung Lam)
李威(Le Wei)梁翘柏(Piu Pak Leung)李骥(Lee Chi)
李云迪(Li Yundi)罗纮武(罗纮武)罗时丰(罗时丰)
李建复(李建复)刘锡明(刘锡明)李圣杰(Lee Sam)
卢冠廷(Lu Guan Tin)李延亮(Li Yan Liang)吕方(Lui, Fong)
林保怡(Lin Bao Yi)李泉(Li,Quan)林强(Lin Qiang)
黎沸挥(Li Fei Hui)李雨寰(Lee,Yu Huan)梁永斌(Liang Yong Bin)
罗文(Tam, Man Roman)罗百吉(Jerry Lo)罗中旭(Luo Zhong Xu)
梁朝伟(Leung, Chiu Wai Ton李泰祥(Lee, Tai Hsiang)林海峰(Lam, Hoi Fung Jan)
老狼(Lao Lang)李宗盛(Jonathan Lee)林隆璇(Lin, Lung Hsuan)
刘文正(Liu, Wen Cheng)伦永亮(Lun, Wing Leung Ant罗嘉良(Law, Ga Leung Galle
罗大佑(Law, Dai Yau)刘欢(Liu Huan)刘德华(Andy Lau)
林子祥(Lam, Tze Cheung Geo林志颖(Jimmy Lin)林志炫(Terry Lin)
林依轮(Lin, Yi lun)梁汉文(Leung, Hon Man Edmo李克勤(HacKen)
黎明(Leon)
马健涛(Ma Jian Tao)马博(马博)马天宇(马天宇)
麦子杰(Mai Zi Jie)马旭成(Ma Xu Chen)麻吉弟弟(Andrew Chou)
麦浚龙(Mak Chun Lung, Juno马兆骏(马兆骏)满文军(Man Wen Jun)
牛奶(牛奶)牛朝阳(牛朝阳)No Name(No Name)
区瑞强(Au, Sui Keung Alber
潘协庆(Pan Xie Qing)彭亮(彭亮)潘长江(潘长江)
彭健新(Pang kin Sang)庞龙(Pang Long)潘玮柏(Pan Weibo)
品冠(Victor Wong)朴树(Pu Shu)
曲佑良(Qu You Liang)秦伟(Qing Wei)邱暐议(邱暐议)
齐秦(Chi, Chin)
饶天亮(Rao Tian Liang)任贤齐(Ren, Hsien Chi Rich
杉籽伽(Shang Zhi Jia)苏醒(Allen Su)盛噶仁波切(Singa)
孙铭宇(孙铭宇)舜文齐(舜文齐)沈正哲(沈正哲)
深蓝(深蓝)施文斌(施文斌)沈丹(Shen Dan)
施文彬(Shi Wen Pin)沈文程(Shen, Wen Cheng)孙楠(Sun, Nan)
苏永康(So, Wing Hong Willi苏有朋(Alec Su (Tommy))孙耀威(Suen, Yiu Wai Eric)
Tony(Tony)唐珂(唐珂)屠颖(屠颖)
汤子星(汤子星)汤潮(汤潮)唐磊(Tang Lei)
童孔(Tong Kong)泰迪罗宾(Teddy Robin)屠洪纲(Tu Hong Gang)
腾格尔(Teng, Ko Erh)陶喆(David Tao)童安格(Angus Tung)
谭咏麟(Alan Tam)邰正宵(Samuel Tai)
王栎鑫(Wang Yue Xing)魏晨(Wei Chen)王铮亮(Wang Zhen Liang)
王梓宏(wang zi hong)王宝(王宝)王童语(Wang Tong Yu)
汪涵(Wang Hang)伍国忠(Wu Guo Zhong)王羽泽(Wang Yu Zhe)
王啸坤(wang xiao kun)巫一凡(wu yi fang)王富华(Wang Fu Hua)
吴佳展(吴佳展)王强(王强)吴梵(吴梵)
王建树(王建树)Wing 乐之翼(Wing 乐之翼)王浩信(王浩信)
王凡瑞(王凡瑞)吴百伦(Wu Bai Lun)王量(王量)
黄伟文(Wyman Wong)吴骏毅(Wu Jun Yi)翁立友(翁立友)
王启文(Wang Qi Wen)王柏森(BO SEN WANG)王宏恩(Wang Hung En)
温力铭(Danny Wan)刘浩龙(Wilfred Lau)万晓利(万晓利)
吴浩康(Ng Ho Hong, Deep)王建杰(Wang Jian Jie)王珏(Wang Jue)
温金龙(Chin Lung Wen, Kenn吴建豪(Wu Jian Hao, Vannes巫奇(巫奇)
汪峰(Wang Feng)王中平(Wang Zhong Ping)王喜(Wong Hei)
吴克群(Wu Ke Qun)文章(Wen, Chang)王识贤(Wang, Shih Hsien)
温兆伦(Wan, Siu Lun)伍佰(Wu, Pai)吴国敬(Ng, Kwok King Eddie
巫启贤(ERIC MOO)吴宗宪(Wu, Tsung Hsien Jac吴奇隆(Nicky Wu)
王杰(Wang, Chieh Dave)伍思凯(Wu, Ssu Kai)王勇(Wang Yong)
王力宏(LeeHom)
徐晓吉(Xu Xiao Ji)熊汝霖(熊汝霖)许怀欣(Ryan Hui)
谢华(Xie Hua)小薛(小薛)徐天培(徐天培)
许晋豪(许晋豪)薛之谦(薛之谦)湘海(Ryan Chan)
肖开提(肖开提)许冠英(Hui Kung Ying, Rick信(Shin)
徐子崴(Xu Zi Wei)谢军(Xie Jun)徐清原(Xu Qing Yuan)
小安(Showan)萧煌奇(XIAO HUANG QI)许绍洋(Hsu, Shiu Yang Ambr
雪村(Xue Cun)夏韶声(Summer, Siu Sing Da小柯(Xiao Ke)
谢霆锋(Nicholas Tse)许志安(Hui, Chi On Andy)许巍(Xu Wei)
许冠杰(Sam Hsu)熊天平(Hsiung, Tien Ping P小刚(Xiao Gang)
小虫(Chen, Johnny)
俞灏明(Yu Hao Ming)姚政(Yao Zhen)余炳轩(DAIKA)
杨耀东(Yang Yao Dong)杨嘉淞(Yang Jia Song)Yeahh!!(Yeahh!!)
杨克强(Yang Ke Qiang)杨川平(Yang Chuan Ping)言兴朋(Yan Xin Peng)
应子栋(ANTONIO)尹光(尹光)于天龙(于天龙)
叶俊岑(叶俊岑)俞隆华(俞隆华)于浩威(Hao Wei Yu)
杨培安(杨培安)毛孩于震环(于震环)王潇龙(王潇龙)
雨天(雨天)袁树雄(袁树雄)于立成(于立成)
宇桐非(宇桐非)扬帆(扬帆)叶宇澄(Eugene Yip)
阳一(Yang Yi)杨哲(Yang Zhe)余宪忠(YU Xian Zhong)
袁耀发(Jacko Yuan)叶振棠(JOHNNY IP)杨臣刚(杨臣刚)
言承旭(言承旭)余文乐(Yue Man Lok, Shawn)叶文辉(Yip Man Fai, Barry)
杨坤(Yang Kun)于冠华(于冠华)永邦(SHAUN)
易桀齐(Yi, Qi)叶世荣(Yip, Sai Wing)尹子维(Yi, Tzu Wei)
袁惟仁(Yuan, Wei Jen)游鸿明(Yu, Hung Ming)庾澄庆(Harlem)
张远(Zhang Yuan)左光平(Zuo Guang Ping)张祖诚(张祖诚)
张伯宏(张伯宏)赵钦(Zhao Qian)周辰俙(Chance Zhou)
赵凯(Zhao Kai)紫龙(Zi Long)张睿铨(张睿铨)
张海(张海)张真贺(张真贺)仲维军(仲维军)
张兵(张兵)钟立风(钟立风)钟盛忠(钟盛忠)
朱国豪(朱国豪)左小祖咒(左小祖咒)张继聪(Louis Cheung)
郑嘉颖(Zheng Jia Ying)张明敏(zhang Ming Min)张杰(Zhang Jie)
郑源(Zheng Yuan)张觉隆(Zhang Jue Long)张迪(Zhang Di)
张振宇(Zhang Zhen Yu)张栋梁(Teo Nicholas)张菲(Zhang Fei)
赵鹏(赵鹏)周国贤(Zhou Guo Xian)朱孝天(朱孝天)
钟汉良(wallace)张中立(Chang Zhong Li)张敬轩(Zhang Jin xuan)
祝钒刚(Zhu Fan Gang Jacky)张智成(Z-CHEN)周渝民(Chou, Yu Min)
周永恒(Chow Wing Hang, Roy增山裕纪(Masuyama Yuki)张恒(Zhang Heng)
周传雄(Chow Chuen Hung)张真(Zhang Zhen)周杰伦(Jay)
郑少秋(Cheng, Siu Chau Ada张智霖(Cheung, Chi Lam)张善为(A-Wei)
张文森(Chang, Wen Shen)张克帆(Chang, Ko Fan)张帝(Zhang Di)
周俊伟(Chou, Chun Wei Lawr张立基(Cheung, Lap Kei)张镐哲(Zhang Hao Zhe)
郑伊健(Ekin)张洪量(Chang, Hung Liang)张萌萌(Zhang Meng Meng)
张卫健(Dicky Cheung)张震岳(Chang, Chen Yueh)周治平(Chou, Chih Ping)
钟镇涛(Kenny B.)周启生(Chow, Kai Seng)周华健(Chow Wah Kin)
郑中基(Cheng, Chung Kei Ro郑智化(Zheng Zhi Hua)郑钧(Cheng, Chun)
赵传(Chief Chao)张雨生(Phil Chang)张宇(Chang, Yu Phil)
张学友(Jacky)张信哲(Jeff Chang)张国荣(Leslie)
张楚(Zhang Chu)